Voor uw stikstof onderzoek en Aerius-berekening    

Oog voor uw stikstofprobleem, een neus voor de oplossing!

Stikstofdepositie in het nieuws

Op deze pagina leest u een overzicht van belangrijk nieuws en jurisprudentie t.a.v. stikstofonderzoek en Aerius-berekeningen over de laatste jaren.


2 november 2022: Porthos zaak: bouwfase weer Wnb- en onderzoeksplichtig:

Met de uitspraak in de Porthos zaak vervalt de partiele vrijstelling. De bouwfase van plannen en projecten dient dus weer onderzocht te worden. Voor eenmaal onherroepelijke vergunningen verandert er niets.  


1 juli 2021: Partiele vrijstelling voor de bouwfase 

Vanaf deze datum wordt de tijdelijke bouwfase vrijgesteld van de Wnb-vergunningsplicht. Dit geldt voor de activiteiten bouwen en sloop, maar ook de aanleg van een werk. De vrijstelling is partieel omdat deze alleen voor de bouwfase geldt en dus niet voor de gebruiksfase en omdat alleen het onderdeel stikstof is vrijgesteld. Andere directe effecten op Natura 2000-gebieden zoals geluid, trillingen of licht zijn dus niet vrijgesteld.  


20 januari 2021: Twee belangrijke uitspraken op 1 dag! 

Logtsebaan-uitspraak: ECLI:NL:RVS:2021:71. Voor intern salderen is geen Wnb-vergunning meer nodig

ViA15-uitspraak: ECLI:NL:RVS:2021:105. Aerius brengt de stikstofeffecten van wegverkeer op >5 km onvoldoende in beeld. 


15 september 2020: Een aantal provincies maakt extern salderen mogelijk

In navolging op provincie Limburg laten ook provincies Noord-Brabant, Zeeland en Overijssel extern salderen en verleasen van stikstofruimte toe. Provincie Gelderland staat uitsluitend verleasen van stikstofruimte toe. 

17 juni 2020: Drempelwaarde voor de bouw? 

Het kabinet lijkt werk te maken van de aanbevelingen in het op 8 juni gepubliceerde eindrapport van Commissie Remkes. Hierin staat het advies om een drempelwaarde op te nemen voor bouwprojecten die een tijdelijke emissie kennen. In ruil daarvoor dient de bouw te investeren in schoner materieel waardoor in 10 jaar tijd de NOx-emissie met 80% afneemt.   

15 juni 2020: Eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

De rekenmethode om stikstofuitstoot en -neerslag te berekenen die door het RIVM wordt gebruikt bij de vergunningverlening, de AERIUS Calculator, is niet geschikt en moet worden verbeterd. Hier staat het Eindrapport. 

8 juni 2020: Commissie Remkes: stikstofuitstoot moet in 2030 gehalveerd zijn.

Volgens de commissie-Remkes moet de stikstofuitstoot in 2030 niet met 26% maar met 50% afnemen. Deze emissiereductie moet per provincie worden uitgewerkt, op basis van wat ecologisch nodig is per provincie.
Zie hier het eindadvies

24 april 2020: Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek

Het kabinet besluit om te gaan voor een effectieve gebiedsgerichte aanpak, met hoofdpunten: aanpak natuurbehoud en -herstel, volgende bronmaatregelen in betrokken sectoren, vaststellen van een streefwaarde voor 2030, monitoring- en bijsturingssystematiek en afspraken over uitvoering. Zie hier de Kamerbrief. 
 


Stikstof onderzoek laatste nieuws | NOX Advies

24 maart 2020 : Vergunningverlening woningbouw via stikstofregistratiesysteem van start

Een Wnb vergunning kan voor stikstofdepositie veroorzakende woningbouwplannen worden aangevraagd op basis van een stikstofregistratiesysteem. Wie het eerst komt....   https://www.aanpakstikstof.nl/ 


5 maart 2020 : Eerste advies Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Met deze Kamerbrief  van 5 maart 2020 informeert minister Schouten de Tweede Kamer over het eerste advies van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Het Adviescollege komt tot de conclusie dat de gebruikte methodes voor het bepalen van de stikstofdepositie (Aerius calculatie) voldoende wetenschappelijke onderbouwing biedt. 


3 januari 2020 : Aankondiging maatregelen stikstofreductie

 Het Rijk zet in op verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen, vermindering van emissies uit de veehouderij door veevoermaatregelen en de verhoging van het subsiedieplafond voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. 70% van de verwachte stikstofreductie kan worden ingezet voor woningbouw en infrastructuur. 


Stikstof onderzoek en Aerius-calculatie

29 mei 2019 : De uitspraak van de Raad van State: het PAS mag niet als basis worden gebruikt.   

De uitspraak die grote gevolgen heeft voor de diepgang van stikstof onderzoek voor bouw- en bestemmingsplannen. https://www.raadvanstate.nl/programma-aanpak/

  

  

E-mailen
Bellen